Sivil Savunma Uzmanlığı

KURULUŞ AMACI

Kurumumuzun Sivil Savunma (Yangın ve Koruyucu güvenlik dahil) ve Afet –Acil durum Planlamasını yapmak,
İlçe Halkına ve Kurum personeline yönelik olarak,
a)Doğal afet eğitimi,
b)Yangın eğitimi,
c)Sivil savunma ve afet eğitimi, yaptırarak özellikle deprem ve sel konusunda farkındalık oluşturmaktır.

 

MÜDÜR : Kemal ÇEVİRCİ


1966 yılında Şanlıurfa’da doğdu, İlkokul, Ortaokul ve Ticaret Lisesini Şanlıurfa merkezde okudu. Ege Üniversitesi Basın Yayın ve Matbaacılık bölümünü bitirdi. Memurluk mesleğine 1991 yılında Akçakale İlçesinde başladı. 1993 yılında Şanlıurfa Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğüne Memur olarak atandı. 1996 yılında Şef olarak görev yapmaya başladı. 2005 yılında Ankara’da yapılan Sivil Savunma Uzmanlığı sınavını kazanarak İl Özel İdaresine Sivil Savunma Uzmanı olarak atandı. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimden sonra İl Özel İdaresinin kapanmasına müteakip Eyyübiye Belediyesine atandı.

 

 

 

 

YETKİLERİ

(1) Uzman, Madde 3 te belirtilen kanunlar, ilgili diğer mevzuat ve Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev Ve İşbölümü Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uyarınca sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden  sorumlu bulunan kurum amirinin bu konularda yardımcısı, koordinatörü ve düzenleyicisidirler.
(2) Yönetmelik  12. maddeye göre söz konusu görev ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için sorumlu olan birinci derece amirden yetkiyi devralır ve birinci derece amire karşı sorumlu olarak çalışmalarını sürdürür.
(3) Yönetmelik 13 ve 14. maddelerine göre Sivil Savunma Uzmanlarının ilişkileri yürütülen her hizmetin niteliğine göre, kimi çalışmalarda hiyerarşik, kimi çalışmalarda da fonksiyoneldir.
a-Hiyerarşik İlişkiler: Hazırlanan planlar, teşkilatlanmalar, planlanan eğitim, konferans ve tatbikat programları, protokoller, donatım çalışmaları, idareye sunulacak öneriler ve başka kurum yada  üst makamlara gönderilecek yazılar bu tür ilişki kapsamındadırlar.
Karar ve icrayı gerektiren çalışmalar kapsamında yer alan bu işleri Sivil Savunma Uzmanı kurum amirinin imzası ve onayını alarak sürdürür.
b-Fonksiyonel İlişkiler (Yatay, Dikey İlişki Serbestliği): Sivil savunma uzmanları, görev ve hizmetleri ile ilgili konular hakkında, gerektikçe kendi kurumlarındaki diğer ilgili personelle,  yerel sivil savunma müdür ve uzman ve personeliyle doğrudan temas, irtibat ve işbirliği kurabilecekleri gibi teknik ve teferruata ait bilgiler gibi karar ve icrayı gerektirmeyen hususlarda da belirtilen yerlerle doğrudan yazışma yapabilirler.

 

SORUMLULUKLARI

Sivil Savunma Uzmanlığı, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.    

 

GÖREVLERİ

(1) Uzmanlığın Tanımı; Atandıkları daire, müessese veya teşekküllerde Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev Ve İşbölümü Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uyarınca sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan kurum amirinin bu konularda yardımcısı, koordinatörü ve düzenleyicisi olarak Başkana karşı sorumlu olan müdürlüktür. Sivil Savunma Uzmanları, İlgili Yönetmelik gereğince bulundukları Kurum ve Kuruluşlarda Şube Müdürü görev yetki ve sorumluluklarına sahiptir.

(2) Sivil Savunma Uzmanının Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev Ve İşbölümü Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesi ile öteki ilgili mevzuatlar uyarınca görevleri aşağıda sıralandığı gibidir ;
         Belediyeye ait Sivil Savunma Planı,
         Koruma Planı,
         Savaş Hasarı Onarım Planı,
         Olağanüstü Halde 24 Saat Çalışma Planı,
         Nöbetçi Memurluğu Yönergesi,
         Personel ve Araç Erteleme Planları,
         Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi,
         İlçe Afet Acil Eylem Planı’ile ilgili düzenleme yaptırmaktır.
 
Ayrıca ;
         Kendi kurumlarına bağlı alt kurumların bu planlarını hazırlatmak,
         İlgililerle işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerin işlenip, gerektiğinde uygulanmasını takip ve tedvirini sağlamak,
         Gerekli Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatın tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek,
         Sivil Savunma servis ve ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,
         Sivil Savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını, konulanların sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek,
         Çalışma raporlarını hazırlamak,
         Sivil Savunma mevzuat, yayın ve emirlerini sürekli olarak izlemek, incelemek ve gereklilerinin uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmektir.
 

 

MİSYONU

Belediyemiz ve İlçemizin sivil savunma, koruma, yangın, doğal afet ve diğer ilgili planlarını yapmak,
İlçedeki halkın sivil savunma, doğal afetler ve yangın konusunda bilgilenmesini sağlamak

 

VİZYONU

Sivil savunma, yangın ve doğal afet planlamasını yapmış ve bu konularda personeli eğitim almış bir belediye,
Halkının doğal afetler (özellikle deprem ve sel) konusunda eğitimi sağlanmış ve farkındalığının olduğu bir İlçe olmaktır.

 

FAALİYET ALANI

a) Eyyübiye İlçemizde bulunan 117 Kırsal ve 36 Merkez Mahalleye Sivil Savunma, Afetler ve Yangın konularında eğitim vermek.
b) Belediyemiz ve İlçemizin sivil savunma, koruma, yangın, doğal afet ve diğer ilgili planlarını yapmak.

 

 

HİZMET KALİTE STANDARTLARI

  

SN

SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Sivil Savunma, Afetler ve Yangın konularında eğitim vermek.

Dilekçe

Telefon

1 Ay

2

Kurum Planlama İş ve İşlemleri

Afad Başkanlığı ve İl afet ve acil Durum Müdürlüğü tarafından istenilen iş ve işlemler göre hareket edilecektir.

----

 

 

FAALİYET RAPORU

 

S

FAALİYETİN TANIMI

UYG. TARİHLERİ

MALİYET

SONUÇLAR

1

 

 

Stratejik Planlama Eğitimi

7-8-9/08/2014

------

Stratejik Planlamanın hazırlanmasına yönelik düzenlenen 3 gün süreli eğitime Katılım sağlandı.

2

Sivil Savunma Uzmanlığı Çalışma Yönetmeliği

02.05.2014

 

Sivil Savunma Uzmanlığı Çalışma Yönetmeliği hazırlanarak Belediye Meclisince karar alınması sağlanmıştir.

2

 

 

Eyyübiye Belediyesi Yangın Yönergesi hazırlanmıştır.

26.05.2014

-----

Belediyemiz Yangın Yönergesi hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

3

 

Belediyemiz Yangın Talimatı hazırlanmıştır

23.06.2014

-----

Belediyemiz Yangın Talimatı hazırlanmış ve ilgili katlara astırılmıştır.

 

4

Belediye Meclisinden Özel Güvenlik İzni alınmıştır.

 

07.07.2014

 

-------

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Özel Güvenlik alınabilmesi amacıyla Belediye Meclisinden karar aldırılmış olup, Destek Hizmetlerine gönderilmiştir

 

5

Başkanlık Binası katlarında kullanılmak üzere yangın söndürme cihazı.

 

29.05.2014

 

Başkanlık Binası katlarında kullanılmak üzere toplam 6 adet yangın söndürme cihazı alınarak katlara konulmuştur.

 

6

 

Ek Hizmet Binasında kullanılmak üzere yangın söndürme cihazı talep edilmiştir.

 

16.09. 2014

-----

Ek Hizmet Binası katlarında kullanılmak üzere yangın söndürme cihazı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden talep edilmiştir.

 

7

 

Torba Yasa Eğitim Semineri

26.09. 2014

-----

Avukatlar Lami ÇELİK ve Cüneyd ALTIPARMAK tarafından yapılan Torba Yasa eğitim Seminerine katılım sağlanmıştır.

8

İlçe Afet Planı

26.08.2014

-----

Dış İlişkiler Müdürlüğüne yazı yazılarak İlçemiz Afet Planı yapılabilmesi amacıyla finansal destek sağlanması istenilmiştir.

9

Şanlıurfa İli Afet Müdahale Planı

29.09.2014

-----

İlimiz Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan İl Afet Müdahale Planında kullanılmak amacıyla Belediyemiz ile ilgili bilgiler çizelge halinde gönderilmiştir.

 

 

sivilsavunma@eyyubiye.bel.tr